Saturday, June 4, 2016

Vishnu Sahasranamam - Telugu Script Prompts1. ఓం విశ్వం విష్ణుర్వషట్కారో
2. పూతాత్మా పరమాత్మా చ
3. యోగో యోగవిదాం నేతా
4. సర్వః శర్వః శివః స్థాణు
5. స్వయంభూః శంభురాదిత్యః
6. అప్రమేయో హృషీకేశః
7. అగ్రాహ్యః శాశ్వతః
8. ఈశానః ప్రాణదః
9. ఈశ్వరో విక్రమీ ధన్వీ
10. సురేశః శరణం శర్మ

11. అజః సర్వేశ్వరః సిద్ధః
12. వసుర్వసుమనాః సత్యః
13. రుద్రో బహుశిరా బభ్రు
14. సర్వగః సర్వవిద్భాను
15.లోకాధ్యక్షః సురాధ్యక్షో
16.  భ్రాజిష్ణుర్భోజనం భోక్తా
17.ఉపేంద్రో వామనః
18. వేద్యో వైద్యః
19. మహాబుద్ధిర్మహావీర్యో
20. మహేష్వాసో మహీభర్తా

21.మరీచిర్దమనో హంసః
22.అమృత్యుః సర్వదృక్ సింహః
23.గురుర్గురుతమో ధామ
24.అగ్రణీర్గ్రామణీః శ్రీమాన్
25.ఆవర్తనో నివృత్తాత్మా
26.సుప్రసాదః ప్రసన్నాత్మా
27.అసంఖ్యేయోఽప్రమేయాత్మా
28.వృషాహీ వృషభో
29.సుభుజో దుర్ధరో
30.ఓజస్తేజోద్యుతిధరః

అమృతాంశూద్భవో
భూతభవ్యభవన్నాథః
యుగాదికృద్యుగావర్తో
ఇష్టోఽవిశిష్టః శిష్టేష్టః
అచ్యుతః ప్రథితః
స్కందః స్కందధరో
అశోకస్తారణస్తారః
పద్మనాభోఽరవిందాక్షః
అతులః శరభో భీమః
విక్షరో రోహితో మార్గో

ఉద్భవః క్షోభణో దేవః
వ్యవసాయో వ్యవస్థానః
రామో విరామో విరజో
వైకుంఠః పురుషః
ఋతుః సుదర్శనః కాలః
విస్తారః స్థావరస్థాణుః
అనిర్విణ్ణః స్థవిష్ఠోఽ
యజ్ఞ ఇజ్యో మహేజ్యశ్చ
సువ్రతః సుముఖః
50. స్వాపనః స్వవశో

________________________

________________________

ధర్మగుబ్ధర్మకృద్ధర్మీ
గభస్తినేమిః సత్త్వస్థః
ఉత్తరో గోపతిర్గోప్తా
సోమపోఽమృతపః
జీవో వినయితా సాక్షీ
అజో మహార్హః
మహర్షిః కపిలాచార్యః
మహావరాహో గోవిందః
వేధాః స్వాంగోఽజితః
60. భగవాన్ భగహాఽఽనందీ


సుధన్వా ఖండపరశు
త్రిసామా సామగః
శుభాంగః శాంతిదః
అనివర్తీ నివృత్తాత్మా
శ్రీదః శ్రీశః శ్రీనివాసః
స్వక్షః స్వంగః శతానందో
ఉదీర్ణః సర్వతశ్చక్షు
అర్చిష్మానర్చితః కుంభో
కాలనేమినిహా వీరః
70. కామదేవః కామపాలః

బ్రహ్మణ్యో బ్రహ్మకృద్
మహాక్రమో మహాకర్మా
స్తవ్యః స్తవప్రియః
మనోజవస్తీర్థకరో
సద్గతిః సత్కృతిః
భూతావాసో వాసుదేవః
విశ్వమూర్తిర్మహామూర్తి
ఏకో నైకః స్తవః
సువర్ణవర్ణో హేమాంగో
80. అమానీ మానదో మాన్యో


తేజోవృషో ద్యుతిధరః
చతుర్మూర్తిశ్చతుర్బాహు
సమావర్తోఽనివృత్తాత్మా
శుభాంగో లోకసారంగః
ఉద్భవః సుందరః
సువర్ణబిందురక్షోభ్యః
కుముదః కుందరః కుందః
సులభః సువ్రతః సిద్ధః
సహస్రార్చిః సప్తజిహ్వః
90. అణుర్బృహత్కృశః


భారభృత్ కథితో
ధనుర్ధరో ధనుర్వేదో
సత్త్వవాన్ సాత్త్వికః
విహాయసగతిర్జ్యోతిః
అనంతో హుత
సనాత్సనాతనతమః
అరౌద్రః కుండలీ చక్రీ
అక్రూరః పేశలో
ఉత్తారణో దుష్కృతిహా
100. అనంతరూపోఽనంతశ్రీ

అనాదిర్భూర్భువో లక్ష్మీః
ఆధారనిలయోఽధాతా
ప్రమాణం ప్రాణనిలయః
భూర్భువఃస్వస్తరుస్తారః
యజ్ఞభృద్ యజ్ఞకృద్
ఆత్మయోనిః స్వయంజాతో
శంఖభృన్నందకీ చక్రీ
వనమాలీ గదీ శార్‍ఙ్గీ


http://stotras.krishnasrikanth.in/sri-vishnu-sahasranama-stotram/